نوار آپارات آب بندی ۲۳ – 3M

3M tape 23

توضیحات: نوار اتصال لاستیکی اسکاچ Tape 23 یک نوار چسب بسیار راحت که بر پایه ایپیآر (لاستیک اتیلن پروپیلن) خودترکیبشونده است، در ولتاژهای بالا قابل استفاده میباشد. این نوار چسب غیرجوشزدنی، ویژگیهای الکتریکی ممتازی داشته و میتوان آن را به مدت طولانی نگهداری نمود. نوار اتصال لاستیکی اسکاچ Tape 23 را میتوان بهعنوان یک عایق برای کاربردهای دارای ولتاژ پایین و نیز عایقی برای اتصال در برابر حداکثر 69000 ولت استفاده نمود.

امتیازها و گواهینامههای مؤسسه

RoHC Compliant 2002/95/EC

RoHC Compliant 2002/95/EC یعنی این محصول یا قطعهمحصول») حاوی هیچ مادهای که از مقادیر حداکثر تراکم در قانون EU Directive 2002/95/EC قید شده و توسط تصمیم کمیسیون 2002/618/EC اصلاح شده است نمیباشد، مگر اینکه این ماده در کاربردی که تحت معافیت RoHS است قرار داشته باشد. این اطلاعات دانش و باور 3M را نشان میدهند که ممکن است کاملاً یا تا حدی بر اساس اطلاعات تهیه شده توسط تأمینکنندگان شخص ثالثِ 3M باشند.

ویژگیهای نوار

کاربردها

ویژگیهای نوعی

این ویژگیها مشخصات خاص نیستند. مقادیر نوعی هستند و نباید بهعنوان حداقل یا حداکثر در نظر گرفته شوند. ویژگیها در دمای اتاق حدود 73 درجه فارنهایت (23 درجه سانتیگراد) میباشند، مگر مواردی که توضیح داده شده است.

 

مشخصات فیزیکی

(روش تست ASTM D-4325*)

مقادیر نوعی

واحدهای US (متریک)

رنگ

سیاه

ضخامت*

30 میل (76/0 میلیمتر)

نیروی کششی

8 پوند بر اینچ (4/1 کیلونیوتون بر متر)

طول عمر نهایی

1000%

دمای کار

194 درجه فارنهایت (90 درجه سانتیگراد)

دمای کار در شرایط اضطراری

266درجه فارنهایت (130 درجه سانتیگراد)

سازگاری (ASTM D-4388)

قبول

رسانایی حرارتی  (ASTM D-1518)

.1208 Btu (ساعت)(فوت مربع)

ماژول @ 266درجه فارنهایت (130 درجه سانتیگراد)

به مشخصات و دادههای تست مراجعه شود

مقاومت در برابر اوزون (ASTM D-4388)

قبول

 

مشخصات الکتریکی

(روش تست ASTM D-4325*)

مقادیر نوعی

واحدهای US (متریک)

نیروی دیالکتریک *

پس از ایجاد شرایط استاندارد

پس از 96 ساعت @ 96% RH

800 ولت بر میل (5/31 مگاولت بر متر)

> 90% مقدار شرایط ثابت 

مقاومت عایق (ASTM D-1000)

(روش خوردگی الکترولیتیک غیرمستقیم)

> 1 × مگا اهم

عامل پراکندگی

به مشخصات و دادههای تست مراجعه شود

ثابت دیالکتریک

به مشخصات و دادههای تست مراجعه شود

نیروی دیالکتریک در دمای افزوده

به مشخصات و دادههای تست مراجعه شود

مشخصات محصول

نوار مقاوم به کورونا در ولتاژ بالا، بر پایه لاستیک اتیلن پروپیلن بوده و قادر به عملکرددر دمای کابلهای اضطراری یعنی 266 درجه فارنهایت (130 درجه سانتیگراد) است. نوار اتصال لاستیکی اسکاچ Tape 23 را میتوان در شرایط تحت کشش یا بدون کشش بدون اینکه منجر به از بین رفتن ویژگیهای فیزیکی یا الکتریکی آن شود، استفاده نمود.

این نوار در محیطهای مختلف (فضای بسته یا فضای باز) در برابر شکستگی، ترک، لیز خوردن و خرد شدن مقاوم است. با عایقهای کابلی سینتتیک سازگار است. Tape 23 اسکاچ، عامل پراکندگی کمتر از 5 درصد در دمای 266 فارنهایت (130 درجه سانتیگراد) دارد، و دوره ماندگاریاش 5 سال میباشد.

مشخصات مهندسی / معماری

اتصال و قطع کابلهای دیالکتریک جامد باید در تطبیق با نقشههای مهندسی شده توسط تولیدکننده ماده اتصال، مثلاً سری 2047 که توسط شرکت 3M در دسترس قرار دارد، انجام شوند. اتصالها و انقطاعها را میتوان با استفاده از نوار اتصال لاستیکی اسکاچ Tape 23 عایق نمود.

مشخصات و دادههای تست

ماژول @ 266درجه فارنهایت (130 درجه سانتیگراد)

یک نوار ولتاژ بالا که به طور ثابت در دوره عمر اتصال دوام لاستیکگونه دارد. یک روش برای تعیین دوام کشسانی لاستیکی، اندازهگیری ماژول ماده است. ماژول اده تنش مورد نیاز برای کشیدگی ماده تا حد یک کشیدگی مفروض است.

شکل 1 100% ماژول (تنش مورد نیاز برای کشیدگی نوار اتصال لاستیکی اسکاچ Tape 23 تا حد کشیدگی 100%) پس از حرارت دهی به نمونه در 266درجه فارنهایت (130 درجه سانتیگراد) به مدت چند روز مختلف را نشان میدهد. نتایج نشان دهنده این امر هستند که این محصول  دارای ثبات بسیار زیاد با «بدنه» یا کشسانی عالی پس از حرارتدهی در کوره در دمای 266درجه فارنهایت (130 درجه سانتیگراد) میباشد.

فاکتور پراکندگی

شکل 2 پراکندگی نوار اتصال لاستیکی اسکاچ Tape 23 را نشان میدهد. این تست بر اساس ASTM D-150 در تنش 50 ولت بر میل (0/2 مگاولت بر متر) و فرکانس 60 دور در ثانیه انجام گرفته است.

ثابت دیالکتریک

شکل 3 ثابت دی الکتریک نسبت به دما را برای نوار اتصال لاستیکی اسکاچ Tape 23 نشان میدهد. این تست بر اساس ASTM D-150 در تنش 50 ولت بر میل (0/2 مگاولت بر متر) و فرکانس 60 دور در ثانیه انجام گرفته است.

نیروی کششی در برابر افزایش دما

یک اتصال ولتاژ بالا، نیروی دیالکتریک بالایی در دمای اتاق دارد. اما ضمن آن، مقادیر خوبی نیز در دمایی دارد که انتظار میرود در آن دما کار کند. شکل 4 نشاندهنده نمودار نیروی دیالکتریک نسبت به دما است. این تست بر اساس ASTM D-1000 انجام گرفته است.

نیروی دیالکتریک نسبت به ضخامت

شکل 5 نمودار نیروی دیالکتریک را با واحد ولت بر میل، نسبت به ضخامت نشان میدهد. همانطور که در منحنی این نمودار دیده میشود، نیروی دیالکتریک در ضخامت اتصالی 030/0 اینچ (76 میلیمتر)، 800 ولت بر میل (5/31 مگاولت بر متر) است. درهرحال، نیروی دیالکتریک ضخامت 020. اینچی (.51 میلیمتری) نوار اتصال لاستیکی اسکاچ Tape 23 1200 ولت بر میل (2/47 مگاولت بر متر) است. این تست بر اساس ASTM D-1000 انجام گرفته است.

تکنیکهای نصب

نوار اتصال لاستیکی اسکاچ Tape 23 باید در لایههای متوالی که تا نیمه روی هم آمدهاند تا جاییکه عایقکاری موردنظر انجام گیرد، استفاده نمود. برای از بین بردن فضاهای خالی در ناحیههای حساس، نوار را تا حد زیادی بکشید و استفاده کنید.

نوار را در این مناطق تا کمی مانده به نقطه گسست، بکشید. در این حین، ویژگیهای فیزیکی یا الکتریکی تغییری نمیکنند. در محلهایی که کمتر حساس هستند، کشش کمتری را میتوان داشت.

در حالت عادی، در محلهایی که حساسیت کمتری دارند نوار را تا سهچهارم پهنای اولیهاش میتوان کشید. همیشه سعی کنید که لایهها تا نیمه روی هم آمده باشند تا ساختار یکسانی ایجاد کنید. هنگام استفاده از نوار اتصال لاستیکی اسکاچ Tape 23 برای کابلهای اتصالی از 35 کیلوولت تا 69 کیلوولت، همیشه نوار را در کل اتصال در حال کشیده استفاده کنید. تکنیکهای استفاده مناسب از این نوار در نسخههای چاپ شده خاص و استانداردهایی که 3M Systems برای برنامه اتصال و انقطاع در دسترس قرار داده، آمدهاند. این تکنیکها در تمام نمایندگان بخشهای بازار الکتریکی محلی 3M در دسترس هستند.

انبار و طول ماندگاری در انبار

در صورتی که رطوبت انبار کنترل شده باشد (10 درجه سانتیگراد/ 50 درجه فارنهایت تا 27 درجه سانتیگراد/ 80 درجه فارنهایت و رطوبت نسبی کمتر از 75 درصد)، این محصول، از تاریخ تولید تا 5 سال در انبار عمر میکند. این نوار با نگهداری در شرایط یخزدگی یا دمای بیش از حد تا نقطه ذوب، که مانع خارج کردن بسته می شود، تخریب نمیشود.

تذکر مهم

کلیه گزارهها، اطلاعات فنی و توصیههای مرتبط با محصولات 3M بر اساس اطلاعاتی هستند که معتقدیم قابل اعتماد میباشند، اما این اعتبار یا کامل بودن تضمین نمیشود. پیش از استفاده از این محصول باید آن را ارزیابی نموده و تعیین کنید آیا برای کاربرد مورد نظرتان مناسب است یا خیر. تمام ریسکها و قابلیت اتکاهای مرتبط با چنین کاربردی را از پیش فرض کنید. هرگونه گزاره مرتبط با این محصول که شامل کاربریهای جاری 3M نباشد، یا هرگونه گزاره متقابل که در سفارش خرید شما شامل شده باشد، ممکن است هیچ الزام یا اثری نداشته باشند مگر اینکه توسط یکی از کارمندان دارای مجوز 3M کتباً اعلام شود که در موردش موافقت شده است.

خدمات پس از فروش: جبران محدود، قابلیت اتکاء محدود

این محصول از خراب شدن ماده و تولید در تمام مدت خرید عاری است. 3M دیگر خدمات شامل این موارد، اما نه محدود به اینها؛ . هرگونه خدمات اشاره شده در مورد قابلیت تجارت یا تناسب برای اهداف خاص؛ را ارائه نمیدهد. اگر این محصول طی دوره خدمات که در بالا بیان شد خراب شود، جبران شخصی شما این است که در صورت تشخیص 3M، محصولِ 3M تعویض یا تعمیر میشود یا بودجه خرید مجدد آن پرداخت میشود. غیر از موارد ممنوعه توسط قانون، 3M برای هر گونه از دست دادن محصولات 3M یا آسیبهای ناشی از آنها که غیرمستقیم، خاص، تصادفی یا عوارض جانبی محسوب شوند، فارغ از نظریههای قانونی تصریح شده مسئول نخواهد بود.