نوار آپارات آب بندی ۶۹ کیلو ولت – Plymouth

توضیحات

W963 Plysafe یک لاستیک 30 میلی (76/0 میلیمتری) اتیلن پروپیلن خودترکیب برای ولتاژهای بالا است که برای پوشاندن و عایقکاری اتصالاتی تا 69 کیلوولت استفاده میشود. W963 Plysafe به سرعت ترکیب شده و در جفتکردنهای دارای الکتریسیته ثابت و بدون تخلخل کار گذاشته میشود و برای ضدآب کردن ایدهآل است. ASTM-D-4388، HH-l-553C/Grade A، MIL-l-3825B.

کاربردهای پیشنهادی

برای عایقکاری و پوشاندن اتصالات در کابلهای برق از 600 ولت تا 69000 ولت و برای ساخت مخروطهای فشار و نیز برای پوشاندن انتها و پایانهها در کابلهای برق تا 35000. این کابلها یک آببندی ضد رطوبت برای تمام نیازهای ضدآب و عایقکاریها ایجاد کرده و اجزاء شینه را محافظت میکنند. به دلیل ویژگیهای بسیار ثابت مکانیکی و شیمیایی این محصول، W963 Plysafe برای تعمیر و بازسازی پوشش کابل ایدهآل است.

ویژگیها

ویژگی

مقدار

واحد

روش تست

ویژگیهای فیزیکی

رنگ

سیاه

ضخامت

76/0

030/0

میلیمتر

اینچ

ASTM-D-4388

ASTM-D-4388

نیروی کشسانی

396

30

psl

نیوتن بر سانتیمتر

ASTM-D-4388

ASTM-D-4388

کشش

750

%

ASTM-D-4388

ادغام

2 ماکسیمم

64/5 ماکسیمم

میلیمتر

اینچ

ASTM-D-4388

ASTM-D-4388

دمای کار

     مستمر

     شرایط اضطراری، بار بیش از حد

90

130

درجه سانتیگراد

درجه سانتیگراد

ASTM-D-4388

ASTM-D-4388

 

ویژگیهای شیمیایی

جذب آب

06/0

%

ASTM-D-570

مقاومت در برابر اوزون

قبول

بصری

ASTM-D-4388

مقاومت در برابر اشعه فرابنفش

قبول

بصری

ASTM-D-4388

 

ویژگیهای الکتریکی

نیروی دیالکتریک

30

750

کیلو ولت بر میلیمتر

ولت بر میل

ASTM-D-4388

ASTM-D-4388

ثابت دیالکتریک

24 ساعت @ 23 درجه سانتیگراد

168 ساعت @ 70 درجه سانتیگراد

7/2

9/2

ASTM-D-4388

ASTM-D-4388

فاکتور پراکندگی

24 ساعت @ 23 درجه سانتیگراد

168 ساعت @ 70 درجه سانتیگراد

005/0

015/0

ASTM-D-4388

ASTM-D-4388

مقاومت حجمی

24 ساعت @ 23 درجه سانتیگراد و 50% RH

168 ساعت @ 70 درجه سانتیگراد و 50% RH

اهم در سانتیمتر

اهم در سانتیمتر

ASTM-D-4388

ASTM-D-4388

مشخصات

ابعاد استاندارد