نوار چسب اسکاچ ۳۵ – 3M

توضیحات

نوار اتصال الکتریکی اسکاچ Tape 35 یک نوار چسب کدگذاری رنگی ۷ میل (178/0 میلیمتر) پلی وینیل کلراید است. خواص فوق العاده مکانیکی و الکتریکی این نوار برای استفاده در شناسایی فاز، کدگذاری رنگی دریچههای موتورها و سیستمهای لولهکشی و برای علامتگذاری مناطق ایمن بسیار عالی است.  نوار  Tape 35اسکاچْ در طیف گستردهای از حرارتها تا ۲۲۱ درجه فارنهایت (۱۰۵ درجه سانتیگراد) عمل میکند؛ و با دماهای بالاتر از ۳۲ درجه فارنهایت (۰ درجه سانتیگراد) به راحتی مطابقت داشته و در این دماها بهکار میرود. این نوار در ۹ درجه رنگی مقاوم نسبت به پاکشدن، موجود است.

امتیازها و گواهینامههای مؤسسه

لیست UL – استاندارد «نوار عایق» UL 510 (دسته محصولات OANZ)، فایل E129200، با برچسبگذاری UL 510 برای «شعلهخفهکن» برای نوار الکتریکی وینیل تطابق دارد.

گواهینامه CSA؛ استاندارد. C22.2 شماره 197-M1983 «نوار عایق PVC»، فایل LR 48769.

RoHS 2002/95/EC

RoHS 2002/95/EC یعنی این محصول یا قطعهمحصول») حاوی هیچ مادهای که از مقادیر حداکثر تراکم در قانون EU Directive 2002/95/EC قید شده و توسط تصمیم کمیسیون 2005/618/EC اصلاح شده است نمیباشد، مگر اینکه این ماده در کاربردی که تحت معافیت RoHS است قرار داشته باشد. این اطلاعات دانش و باور 3 را نشان میدهند که ممکن است کاملاً یا تا حدی بر اساس اطلاعات تهیه شده توسط تأمینکنندگان شخص ثالثِ 3M باشند.

کاربردها

نصب و راه اندازی

مشخصات فنی

نوار اتصال الکتریکی اسکاچ Tape 35 بر پایه کلراید پلیوینیل و/یا کوپلیمرهای آن است و چسب حساس به فشار که بر پایه لاستیک است دارد. این نوار باید 7 میلیمتر ضخامت و در لیستUL  باشد و در استاندارد UL 510 به عنوان «شعله خفهکن» شناخته شود. نوار باید با عایقهای کابل سینتتیک، پوششها و ترکیبات اتصالی سازگار باشد. در صورتی که نوار در دمای کمتر از 122 درجه فارنهایت (50 درجه سانتیگراد) نگهداری شود، پایدار خواهد بود و بیش از 1/0 اینچ تلسکوپ نخواهد شد.

ویژگیهای کلی

این ویژگیها مشخصات خاص نیستند. مقادیر نوعی هستند و نباید بهعنوان حداقل یا حداکثر در نظر گرفته شوند. ویژگیها در دمای اتاق حدود 73 درجه فارنهایت (23 درجه سانتیگراد) میباشند، مگر مواردی که توضیح داده شده است.

مشخصات فیزیکی

(روش تست ASTM D-1000 مگر موارد قید شده)

مقادیر نوعی

واحدهای US (متریک)

رنگ(ها)

آبی، قهوهای، خاکستری، سبز، نارنجی، قرمز، بنفش، سفید، زرد و صورتی

چسبندگی

لاستیک حساس به فشار

ضخامت

۷ میل (۱۷۸/0 میلیمتر)

دمای عملیاتی مداوم

221 درجه فارنهایت (۱۰۵ درجه سانتیگراد)

مقاومت در برابر شکست

17 پوند بر اینچ (178/0 میلیمتر)

کشیدگی در نقطه شکست

225%

چسبندگی به فولاد

20 oz بر اینچ (2/2 نیوتن بر 10 میلیمتر)

چسبندگی به پشت

20 oz بر اینچ (2/2 نیوتن بر 10 میلیمتر)

خردشدگی

1/0 اینچ (5/2 میلیمتر)

مشخصات الکتریکی

(ASTM D-1000، غیر از موارد قید شده)

مقادیر نوعی

واحدهای US (متریک)

درجه ولتاژ (UL 510)

600 ولت

شکست دیالکتریک

    در شرایط استاندارد

    در شرایط رطوبت (96 ساعت @ 4/73 درجه فارنهایت (23 درجه سانتیگراد)

750/8 ولت*

7875 ولت

توجه: نیروی دیالکتریک ۱۲۵۰ ولت/میل

مقاومت عایق در برابر رطوبت بالا

> 1 × مگا اهم

عمر مفید و انبار

در صورتی که رطوبت انبار کنترل شده باشد (10 درجه سانتیگراد/50 درجه فارنهایت تا 27 درجه سانتیگراد/80 درجه فارنهایت و رطوبت نسبی کمتر از 75 درصد)، نوار اتصال الکتریکی  Tape 35وینیل اسکاچ، از تاریخ تولید تا 5 سال در انبار عمر میکند.

تذکر مهم

کلیه گزارهها، اطلاعات فنی و توصیههای مرتبط با محصولات 3M بر اساس اطلاعاتی هستند که معتقدیم قابل اعتماد میباشند، اما این اعتبار یا کامل بودن تضمین نمیشود. پیش از استفاده از این محصول باید آن را ارزیابی نموده و تعیین کنید آیا برای کاربرد مورد نظرتان مناسب است یا خیر. تمام ریسکها و قابلیت اتکاهای مرتبط با چنین کاربردی را از پیش فرض کنید. هرگونه گزاره مرتبط با این محصول که شامل کاربریهای جاری 3M نباشد، یا هرگونه گزاره متقابل که در سفارش خرید شما شامل شده باشد، ممکن است هیچ الزام یا اثری نداشته باشند مگر اینکه توسط یکی از کارمندان دارای مجوز 3M کتباً اعلام شود که در موردش موافقت شده است.

خدمات پس از فروش: جبران محدود، قابلیت اتکاء محدود

این محصول از خراب شدن ماده و تولید در تمام مدت خرید عاری است. 3M دیگر خدمات شامل این موارد، اما نه محدود به اینها؛ . هرگونه خدمات اشاره شده در مورد قابلیت تجارت یا تناسب برای اهداف خاص؛ را ارائه نمیدهد. اگر این محصول طی دوره خدمات که در بالا بیان شد خراب شود، جبران شخصی شما این است که در صورت تشخیص 3M، محصولِ 3M تعویض یا تعمیر میشود یا بودجه خرید مجدد آن پرداخت میشود. غیر از موارد ممنوعه توسط قانون، 3M برای هر گونه از دست دادن محصولات 3M یا آسیبهای ناشی از آنها که غیرمستقیم، خاص، تصادفی یا عوارض جانبی محسوب شوند، فارغ از نظریههای قانونی تصریح شده مسئول نخواهد بود.