نوار چسب نسوز اسکاچ ۲۷ – 3M

توضیحات محصول

نوار الکتریکی پارچه شیشهای اسکاچ 27 یک نوار پارچه شیشه ای بافته شده است که برای عملکرد در کاربردهای خشک 600 ولتی که نیازمند نیروی مکانیکی بالا و مقاومت نسبت به دماهای بالا باشند طراحی شده. این چسب یک سیستم لاستیک ترموست حساس به فشار است. پارچه شیشه ای بهطور خاص برای ایجاد محافظت بدون خوردگی تهیه و تحت عملیات قرار داده شده است.پارچه شیشهای دچار شکست، پوسیدگی، یا سوختگی تحت نیروهای کششی زیادی نمیشود.

کاربردها

دادههای کلی / ویژگیهای فیزیکی

روش تست

مقادیر نوعی*

مشخصات فیزیکی

رنگ

سفید

ضخامت کل

ASTM D-1000

7/0 میل

(177/0 میلیمتر)

نیروی کششی

ASTM D-1000

150 پوند بر اینچ

(26 کیلوگرم بر سانتیمتر)

نیروی کششی کل

ASTM D-1000

40 oz بر اینچ

(44/0 کیلوگرم بر سانتیمتر)

چسبندگی به فولاد

ASTM D-1000

5%

ویژگیهای الکتریکی

نیروی دیالکتریک

ASTM D-1000

3000 ولت

فاکتور خوردگی الکترولیتی

روش تست 3M

9/0

* این مقادیر نوعی هستند و نباید برای موارد خاص استفاده شوند. مقادیر در دمای اتاق هستند.

مشخصات محصول

نوار اسکاچ 27 یک نوار الکتریکی پارچه شیشهای با چسب ترموست است. این نوار سفید رنگ و به ضخامت 7 میل (177/0 میلیمتر) میباشد. نوار باید روی یک سمت پوشش چسب حساس به فشار داشته باشد که نیازمند دما، رطوبت یا دیگر آماده سازیها پیش از استفاده نیست.  این لایه چسب میبایست نرم و همگن و فارغ از توده چسب یا نقاط خالی از چسب باشد. هیچ جداکنندهای نباید بین لایههای اتصالی یا کل نوار باشد. نوار باید تحت استاندارد UL 510 بوده و در دمای 130 درجه سانتیگراد بدون هیچ تفاوتی در ویژگیهای فیزیکی یا الکتریکی کار کند.

مهندسی / معماری

تمام اتصالات 600 ولتی با دمای 200 درجه فارنهایت (130 درجه سانتیگراد) باید با حداقل دو لایه نوار پارچه شیشهای الکتریکی چسب اسکاچ 27 که تا نیمه روی هم آمدهاند عایق شوند.

انبار و طول ماندگاری در انبار

نوار پارچه شیشهای الکتریکی چسب اسکاچ 27، 3 سال از تاریخ تولید در انبار عمر میکند، در صورتیکه شرایط نگهداری طبق آنچه در ادامه توصیه میشود باشد: پشت اجناس فعلی و در محل خشک و تمیز در دمای 70 درجه فارنهایت و 40 تا 50 درصد رطوبت نسبی نگهداری شود. گردش خوب کالاهای انبار شده توصیه میشود.

تذکر مهم

کلیه گزارهها، اطلاعات فنی و توصیههای مرتبط با محصولات 3M بر اساس اطلاعاتی هستند که معتقدیم قابل اعتماد میباشند، اما این اعتبار یا کامل بودن تضمین نمیشود. پیش از استفاده از این محصول باید آن را ارزیابی نموده و تعیین کنید آیا برای کاربرد مورد نظرتان مناسب است یا خیر. تمام ریسکها و قابلیت اتکاهای مرتبط با چنین کاربردی را از پیش فرض کنید. هرگونه گزاره مرتبط با این محصول که شامل کاربریهای جاری 3M نباشد، یا هرگونه گزاره متقابل که در سفارش خرید شما شامل شده باشد، ممکن است هیچ الزام یا اثری نداشته باشند مگر اینکه توسط یکی از کارمندان دارای مجوز 3M کتباً اعلام شود که در موردش موافقت شده است.

خدمات پس از فروش: جبران محدود، قابلیت اتکاء محدود

این محصول از خراب شدن ماده و تولید در تمام مدت خرید عاری است. 3M دیگر خدمات شامل این موارد، اما نه محدود به اینها؛ . هرگونه خدمات اشاره شده در مورد قابلیت تجارت یا تناسب برای اهداف خاص؛ را ارائه نمیدهد. اگر این محصول طی دوره خدمات که در بالا بیان شد خراب شود، جبران شخصی شما این است که در صورت تشخیص 3M، محصولِ 3M تعویض یا تعمیر میشود یا بودجه خرید مجدد آن پرداخت میشود. غیر از موارد ممنوعه توسط قانون، 3M برای هر گونه از دست دادن محصولات 3M یا آسیبهای ناشی از آنها که غیرمستقیم، خاص، تصادفی یا عوارض جانبی محسوب شوند، فارغ از نظریههای قانونی تصریح شده مسئول نخواهد بود.